Kısa bir cevapla başlayalım: Hayır, değillerdi ve belki de ileride en çok tercih edeceğimiz coin’lerden biri haline dönüşecekler.

Öncelikle şunu belirteyim, ne Chiliz ile ne de Socios ile bir bağım var. Ekonomist değilim, uzman değilim, sadece son 9 aydır kripto piyasasına ölümüne sarmış, çok para kaybedip çok ders almış, şimdi…

Christopher Willekens - tonbaliklimakarna

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store